Kiili vald on Harjumaa kõige turvalisema elukeskkonnaga ja elanikud on enim rahul pakutavate teenustega – hoiame ja kindlustame seda kuvandit!

Hoiame valla rahaasjad korras, planeeritud investeeringud viime ellu vastavalt valla arengukavale.
- Kaasame elanikke valla strateegilistesse otsustusprotsessidesse läbi avalike arutelude. 
- Viime lõpuni üldplaneeringu, mis saab aluseks edasisele arendus-, planeerimis- ja ehitustegevusele. 
- Ehitame 12 rühmaga lasteaia Vaela külla, kõige kiiremini arenevasse valla piirkonda. 
- Kehtestame planeeringu, et luua valmisolek Kiili hariduslinnaku jätkuvaks arendamiseks. 
- Hoiame valla haridusasutuste töötajate palgad konkurentsivõimelisena.
- Jätkame kergteede ehitamist ja valgustamist.
- Renoveerime teid ja tänavaid vastavalt valla arengukavale. 
- Rajame välijõusaalid Vaela ja Kangru terviseradade juurde.
- Kavandame ja rajame Kiili alevi terviseraja ning jalgpalliväljaku.
- Toetame erasektorit vee- ja tennisekeskuse rajamisel Vaelas ning uue Konsumi kaupluse rajamisel Kiili alevis juurdepääsude ning parkimiskohtade loomisega.
- Investeerime kommunaalteenuste arendamisse, et tagada nende sujuv ja häireteta toimimine (ühisveevärk, pakendiringlus). 
- Jätkame konstruktiivset koostööd Kiili valla ettevõtjatega.
- Toetame külaseltse ja MTÜ-sid  kogukonnategevuse arendaminamiseks.
- Jätkame vallaelanike operatiivset informeerimist ja kaasamist läbi sotsiaalmeedia, korraldame volikogu istungitest otseülekanded.
Teadvustame, et inimeste vaimne tervis vajab senisest rohkem tähelepanu: märkame abivajajaid ja parandame teenuste kättesaadavust.
- Toetame Kiili valla vaatamisväärsuste ja mineviku jäädvustamist, loome virtuaalse ajaloomuuseumi. 
- Kasutame vallas kõiki mõistlikke rohepöörde võimalusi ja kaasame selleks Euroopa Liidu raha.
- Teeme koostööd kogukondade ja RMK-ga, et säilitada võimalikult palju kõrgendatud avaliku huviga metsi.
- Seisame Kiili valla elanike huvide eest vaidlustes seoses Rail Baltic’u trassi ehitamisega ning töötame selle nimel, et planeeritavate karjäärialade pärast ümberkaudsed elanikud ning keskkond ei kannataks.   

LUBAME:
- Hoida ja arendada meie ühist koduvalda.
- Hoolitseda sama pühendunult ja kohusetundlikult valla jätkuva arengu eest, kui seni.
- Säilitada mõistliku tasakaalu kaasaegse elukeskkonna ja valla loodusliku elurikkuse vahel.

ME EI LUBA: 
- Tasuta teenuseid, kuna see pole majanduslikult jätkusuutlik viis elu korraldamiseks.
- Probleemide lahendamist, mis ei ole kohaliku omavalitsuse võimuses.
- Selliste objektide rajamist, milleks puudub järgmisel neljal aastal rahaline võimekus.