KIILI VALD ON HEADES KÄTES!

- Oleme tõestanud, et vallaelu juhtimine on võimalik ka viisil, kus volikogus esindatud poliitilised jõud tegutsevad üksmeeles ja ühise eesmärgi nimel.

- Kiili valla rahaline seis on tugev, mis võimaldab teha järjest suuremaid investeeringuid olulistesse objektidesse.

- Teenuste kvaliteedi tõstmiseks uuendasime vallavalitsuse struktuuri, täiendatud on ehitus- ja planeerimisosakond ning uue hingamise sai haridus- ja sotsiaalosakond.

- Kehtestatud on arendustasu, et kinnisvaraarendajad panustaksid elanikele vajaliku sotsiaalse taristu loomisse.

- Kiili valla poolt makstavad rahalised toetused on põhjendatud ja ühed kõrgeimad Eestis (sünnitoetus, ranitsatoetus) ning sotsiaalteenused kättesaadavad kõigile abivajajatele.

- Haridusspetsialistide töötasu on vabariigis esimeste hulgas ning Kiili kool saanud juurdeehituse, mis võimaldab õppida ja huviharidusega tegeleda igati kaasaegsetes tingimustes.

- Lasteaia- või hoiukoht on igale lapsele kättesaadav ning selle hind on ühesugune hoolimata hoiu omandivormist või asukohast. Projekteerimisel on uus lasteaed Vaelas, mis valmib hiljemalt 2023. aastal.

- Perearstikeskusele ja hambaarstile on valminud kaasaegsed ja patsiendisõbralikud ruumid.

- Kiili alevi pargialal on korrastatud ja renoveeritud kooli staadion koos juurdekuuluvate rajatistega. Kiili alevisse on rajatud koerte jalutusväljak.

- Asfaldi on valla tellimusel saanud ligi 3 km tänavaid ja teid ning mustkatte ligi 11 km. Kruuskattega teede osakaal on Eesti valdadest üks väiksemaid ning need on enamuses renoveeritud ja heas korras.

- Tänavavalgustus on viidud LED tehnoloogiale Kiili alevis ja alustatud renoveerimisprojekti Kangrus, Vaelas, Mõisakülas ning Rätsepas. Luigel on valgeks saanud tänavaid ca 2 km ulatuses. Viimasel kolmel aastal on kergteid valgustatud üle 3 km.

- Korda on tehtud Kiili alevis Nabala tee äärne ala vallamajast kuni koolini, sh rahvamaja ning vallamaja ümbrus ja parklad.

- Koostöös soojatootjaga on lisaks juba varem valminud katlamajale renoveeritud Kiili alevi soojatrassid.

- Toimib korraldatud jäätmevedu, sõlmitud on koostööleping Rahumäe ja Pääsküla jäätmejaamade kasutamiseks.

- Vee- ja kanalisatsioonitrassid on nüüd uuendatud ka Väljamäe endises suvilapiirkonnas ning Mareti asumis.

- Alates 2017. a liigub ühistransport ka Sõmeru küla suunal ning alates 2021. a kevadest saab bussiga Sausti suunalt Kiili ja Tartu maanteed pidi linna.

- Koostöös külaseltsiga on valminud valgustatud Vaela terviserada, olulisi täiendusi on saanud Nabala, Paekna, Rätsepa ja Vaela külaplatsid, Kiili alevis ja Luigel on mänguväljakud läbinud uuenduskuuri, rajatud on madalseiklusrajad ning uued kelgumäed. Nabala Vennastekoguduse palvemaja on saanud uue abihoone ja saal uue põranda.

- Kutsusime ellu Kiili Külade ümarlaua, meil on tugevad ja aktiivsed kogukonnad.