VISIOON 2030

Kiili on Eesti kõige korrashoitum vald. Olles tihedalt lõimunud pealinnapiirkonda, on siin säilinud maalähedane puhas ja turvaline elukeskkond. Kogukonnad on ühtehoidvad ja aktiivsed. Valla asumid on heakorrastatud ja teistele Eesti piirkondadele eeskujuks. Avalikud teenused on hästi korraldatud ja lihtsasti kättesaadavad. Ettevõtluskeskkond vastab elanike ja ettevõtjate ootustele.


PROGRAMMID

Keskuste väljaarendamise programm: Kiili alevist on kujunenud meeldiv vabaaja veetmise paik. Avalike hoonete ümbruses ja pargialal on välja arendatud tänapäevast käsitlust arvestav avalik ruum. Luige keskuse kontseptsioon on arendajate poolt ellu viidud Niine ja Tammeoksa kinnistu detailplaneeringu kohaselt, valminud on RB Luige peatus ja selle juurde viiv ligipääs. Kiilis on uus Konsumi pood koos kaasnevate teenustega, Luigel toidupood koos teeninduspindadega.

Koostöö programm: koostöö vallavalitsuse, kogukondade ja ettevõtjate vahel on tulemuslik ning üksteisega arvestav.

Heakorra programm: valla asumid on heas korras ja kõigile silmailu pakkuvad. Keskkond on puhas, inimesed hoolivad oma elukeskkonnast ja on valmis sellesse ka isiklikult panustama. 


VALDKONDLIKUD EESMÄRGID

Valla juhtimine on kompetentne, kiire ja kliendisõbralik. Kõikide pöördumised saavad tulemusliku lahenduse.

Avalik ruum: Valla ruumimuster on hästi läbi mõeldud ja erinevate sihtgruppide huvidega arvestav. Igaks tegevuseks on ette nähtud sellele kõige sobivam asukoht.

Avalik kord ja julgeolek: Kiili on jätkuvalt kõige turvalisem Tallinna lähivald.

Haridus: Kõigile soovijaile on tagatud lasteaia- või hoiukoht. Kiili vallast saadav haridus on konkurentsivõimeline ja mitmekesine. Gümnaasiumiharidus on tagatud koha peal. Kiili vallas on mitmekesine huviharidus ja -tegevus.

Sotsiaalne kaitse:

Kiili vallas on vajaduspõhiselt kättesaadavad kõik sotsiaalteenused.

Teed ja tänavavalgustus: Kergliiklusteed moodustavad tervikliku võrgustiku ja on vastavalt vajadusele valgustatud. Tiheasustusalad on varustatud tänapäevase ja vajadusel nutika tänavavalgustuse võrgustikuga. Olulised teed vallas on tolmuvabad. 

Ühistransport toimib tõrgeteta, valla peamised asulad on hästi ühendatud.

Looduskeskkond: Vald on säilitanud puhta looduslähedase elukeskkonna, mida ilmestavad pargid ja rohealad. Turbamaardlast on osaliselt saanud rekreatsiooniala. Nabala maastikukaitseala on säilitanud oma staatuse.

Jäätmemajandus: Jäätmete liigiti sorteerimine on kõikjal vallas muutunud heaks tavaks; selleks on loodud mugavad võimalused.

Elamu- ja kommunaalmajandus: Tiheasustusalad on varustatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Vallas toimivad läbimõeldud maaparandus- ja sademeveesüsteemid.

Tervishoid: Esmatasandi tervishoiuteenused ning hambaravi on kõigile elanikele lihtsalt kättesaadavad. 

Vaba aeg, kultuur ja sport: Vallas on elav kultuuritegevus. Kohalikud sündmused on populaarsed ja meelitavad külastajaid nii koha pealt kui kaugemalt. Vallas on mitmekesised sportimisvõimalused, toimuvad erinevad võistlused harrastussportlastele. Noorsootöö on mitmekesine ja pakub erinevaid võimalusi.

Energiamajandus: Kaugküte on tarbijale taskukohane. Kaugküttepiirkond on laienenud Kiili tehnopargi suunal.